Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom

baleseti kártérítés ügyintézés

baleseti kártérítés ügyintézés

A munkahelyi baleseteken túl üzemi balesetnek számít az a baleset is, ami a munkavállalót a munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri. A foglalkozási betegségek is üzemi balesetnek számítanak. Annak elbírálása, hogy az adott baleset üzemi balesetnek minősül-e, a társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tartozik. A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Ugyanígy felel a munkáltató a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért is. A munkáltató kizárólag akkor mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy kárt az üzemi körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy maga a dolgozó vétkes közrehatásával idézte elő. Ha a kár részben a munkavállaló magatartása miatt keletkezett, úgy kármegosztásra kerülhet sor. A kártérítési igény, illetve a munkahelyi baleset kártérítés összege megállapításához a kártérítési ügyvéd megtalálható a baleseti-karterites.com weboldalon!

Leave a Reply